Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

แบบทดสอบด้วยตนเอง

*แบบประเมินโรคซึมเศร้า

*แบบประเมินวัดความเครียด

*แบบการประเมินโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนด้วยตนเอง

*แบบทดสอบการติดบุหรี่

*ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

*แบบประเมินความเสี่ยง
การฆ่าตัวตาย

*แบบคัดกรองโรคจิต

*แบบประเมินการติดสุรา


 

 

 

ความสุขของคนไทย

ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

 

การให้คะแนน

ไม่เคยเลย 1
เล็กน้อย 2
มาก 3
มากที่สุด 4

 

หัวข้อ

คะแนน
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต   
2 ท่านรู้สึกสบายใจ   
3 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)   
4 ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น   
5 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต   
6 ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์   
7 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา   
8 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส   
9 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง   
10 ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว   
11 หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี   
12 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน   
13 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน   
14 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง   
15 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์   
รวม  

 

การแปลผลการประเมิน

 

 

 

       ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 15 ข้อ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน

 

เมื่อผู้ตอบได้ประเมินตนเองแล้ว และรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนดดังนี้

 

 

51-60     คะแนน                        หมายถึง     สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป(Good)

 

44-50     คะแนน                        หมายถึง     สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (Fair)

 

43     คะแนนหรือน้อยกว่า       หมายถึง     สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป (Poor)

 

 

ในกรณีที่ท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ท่านอาจช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น โดยขอรับบริการปรึกษาจากสถานพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต

ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993