Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

บทความน่ารู้

- ความเครียด

- นอนไม่หลับ (Sleep problem)

- โรคซึมเศร้า

          ตอนที่ 1

          ตอนที่ 2

          ตอนที่ 3

          ตอนที่ 4

- โรคจิต….คืออะไร

- การผ่อนคลายความเครียด

- ลูกขาดวินัย ทำอย่างไรดี

- โรคแพนิค

- ไมเกรน

- วิธีเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง

- เมื่อลูกรักเป็นเด็กสมาธิสั้น

- อกหักเรื่องจี๊ด ๆ

-โรคย้ำคิดย้ำทำ

ลูกขาดวินัย ทำอย่างไรดี

ปัญหาสังคมปัจจุบันน่าเป็นห่วง ส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้เป็นผลมาจากการไม่มีวินัยภายในใจของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของความมีคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละบุคคล

หลักของการเลี้ยงลูกให้มีวินัยนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีความหนักแน่น ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ มีความเสมอต้นเสมอปลายและต้องสอนต้องสื่อให้เด็กรู้และปฏิบัติตาม และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูเป็นตัวอย่างด้วย

กลวิธีในการฝึกวินัยเด็กเล็ก มีดังต่อไปนี้

1. การให้เหตุผล การอธิบายเหตุผลว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ เป็นวิธีเหมาะสมที่จะใช้กับเด็กโตวัยตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น อย่างไรก็ตามในเด็กเล็กๆ เราก็ใช้เหตุผลได้แต่ควรเป็นเหตุผลง่ายๆ สั้นๆ พอให้เด็กเข้าใจก็ใช้ได้ดี

2. ท่าทีหรือคำสั่งที่หนักแน่นจริงจัง แต่ไม่ใช้วิธีข่มขู่ การใช้ท่าทีหนักแน่นนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่า เขาจำเป็นต้องรู้จักควบคุมตนเองให้มาก

3. การเบี่ยงเบนความสนใจ วิธีนี้ใช้ได้ดีในเด็กเล็กเมื่อเราต้องการให้เด็กควบคุมตนเองบางครั้งเด็กเล็กๆ ก็ยังควบคุมตนเองได้ยาก การเบี่ยงเบนความสนใจจากพฤติกรรมที่เด็กกำลังหงุดหงิดงอแง ไปสู่ความสนใจอื่นก็ทำให้เด็กลดพฤติกรรมที่กำลังเป็นปัญหาได้

4. การเพิกเฉยหรือเลิกให้ความสนใจ เป็นวิธีที่ได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือเด็กโต เมื่อเด็กรู้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกไม่ได้รับความสนใจ ไม่ได้รับการตอบสนอง เด็กจะเลิกพฤติกรรมนั้นไปเอง

5. การให้รางวัล การให้แรงเสริมด้วยการให้รางวัลเพื่อให้พฤติกรรมดีๆ ยังคงอยู่ และรางวัลไม่ต้องมีราคาแพง เช่น เมื่อลูกช่วยทำงานบ้านได้สะอาดเรียบร้อย คุณพ่อคุณแม่ควรชมเชยหรือแสดงความรักโดยการโอบไหล่หรือกอดหอม เด็กจะรู้สึกว่าเขาทำสิ่งนี้แล้วพ่อแม่ยอมรับจะทำให้เด็กมีกำลังใจทำต่อไป

6. การเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสำคัญมากเพราะเด็กๆ จะซึมซับความคิด ระเบียบวินัย และอื่นๆ อีกมากมายเข้าไปเป็นแบบฉบับภายในตัวเด็กเอง เช่น ถ้าไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ คุณพ่อต้องไม่สูบบุหรี่ด้วย

7. การทำโทษ การทำโทษยังจำเป็นในการฝึกวินัยเด็กแต่ต้องไม่ทำด้วยอารมณ์ ต้องมีความเหมาะสมและไม่รุนแรง ร่วมกับการบอกการสอนให้รู้ว่าทำโทษเพราะอะไรยังมีประโยชน์มากในการฝึกวินัย

การเลือกใช้เทคนิคต่างๆ อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีผสมผสานกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก ลักษณะของปัญหาในแต่ละรายไป

โดย
พญ. ธรรมิกา เทพพาที


ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี

Tel 087-992-6993